Chuyến thăm bệnh của An-tôn Sê-khốp

Truyện ngắn Chuyến thăm bệnh của An-tôn Sê-khốp

untitled-1

Họ tới một mảnh sân cỏ rộng, năm tòa nhà lớn với những ống khói chọc trời, mỗi cái chỉ cách nhau một khoảng nhỏ,