nhà thơ Trịnh Sơn

Người đi tìm khuôn mặt thất lạc- Trịnh Sơn

gieomoivaosong-sachkhaitam

Thơ Trịnh Sơn có trường liên tưởng lạ. Ít thấy. Với nhiều hấp lực để kéo người đọc đi. Trước mặt Trịnh Sơn, tôi nửa